top of page
20230218_103947.jpg

Skapande Skola & Förskola projektet


"Barns och ungas rätt till kultur är prioriterat i kulturpolitiken. Skapande skola är tänkt att stärka samverkan mellan skolan och det professionella kulturlivet. Målet är att eleverna ska få tillgång till kulturens alla uttrycksformer och att deras möjligheter till eget skapande ökar."  Kulturrådet

Sedan 2011 har jag arbetat med ca: 4500 elever i både Enköpings- och Västerås kommuns grundskolor inom Skapande skola projektet. Under projektarbetet mötte jag elever från sexårs verksamhet upp till årskurs 9. Projekten avslutades med utställningar på Enköpings stadsmuseum och på Västmanlands läns museum i Västerås.

I mitt arbete ser jag det som min främsta uppgift att möta varje barn på sin egen utveck-lingsnivå och sitt individuella sätt i att skapa. Ge stöd och uppmuntran för att komma över tröskeln av eventuellt dåligt självförtroende eller för höga krav på sig själv, som ofta kan hindrar skapandet. Jag strävar efter att varje barn i sitt skapande ska få uppleva en kravlös och kreativ situation som ger utrymme för en acceptans av deras individualitet och särskilda behov.

Att våga prova, våga släppa loss, att kunna hålla koncen-trationen och vara med från början till slut har fyllt många elever jag mött med stolthet. 

Främst förmedlar jag lerans formbarhet och oändliga uttrycks-möjligheter, jag handleder eleverna i att skulpterar t.ex. figurer, masker, kakelbilder etc. 

Vid önskemål kan jag även förmedla andra tekniker som t.ex. pappers tillverkning, att arbetar med papiermaché, olika sätt att trycka på papper samt målning.

Det finns goda möjligheter att integrerar skolämnen, t.ex.: svenska, no, so och matematik eller så får lärarna tillsammans med sina elever välja ett tema. 

Allt är tillåtet, det är bara den egna fantasin som sätter gränser. 

bottom of page